Jämställt!

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har för första gången tagit fram och publicerat Öppna Jämförelser Jämställdhet. I rapporten finns en sammanställning med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna.

– Rapporten är ett stöd för oss att upptäcka osakliga könsskillnader, sätta mål för jämställdhetsarbetet och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle, säger kommunalråd Bertil Dahl (V).

Öppna Jämförelser Jämställdhet omfattar totalt 23 könsuppdelade nyckeltal, varav de som avser politik och arbetsliv är lika för landsting, regioner och kommuner, medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Bland kommunerna är skillnaderna större än inom landstingssektorn. Det finns också ett tydligt samband med könsskillnader och kommungrupper, där storstäder och större städer generellt är de som rankas högst. Skillnaderna inom de olika kommungrupperna är dock stora. Yttre förutsättningar är alltså inte helt avgörande, det spelar också roll hur politik, arbetsliv och service utformas.

För Kalmars del ser det bra ut. Kommunen rankas på 34:e plats i den totala sammanställningen. Och två resultat sticker ut: barn- och utbildning där Kalmar rankas på plats 17 samt sammanställningen bland SKL:s sju modellkommuner för jämställdhet där Kalmar hamnar på tredje plats.

– Rolig läsning att se att arbetet ger resultat och det sporrar oss att arbeta vidare. Det finns bevisligen delar i arbetet som är bra och det finns delar som vi kan bli bättre på. Nu får vi sätta oss och tillsammans titta igenom hur vi ska gå vidare, vad vi ska spetsa till ytterligare, berättar kommunalråd Dzenita Abaza (S).